Gå til innholdet

Åpenhetsloven

Innledning

Nordfjord Kjøtt AS følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende  menneskrettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og virksomhetens leverandørkjede.

Denne rapporten omfatter plikten til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven § 4.

Som grunnlag for vårt arbeid har Nordfjord Kjøtt lagt til grunn OECD’s veileder for aksomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv og OECD’s aktsomhetshjul.

bilde1

Dette innebærer:

 • Forankring i selskapets øverste ledelse og styre
 • Forpliktelse og policy innarbeides i selskapets styringssystem og rutiner
 • Aktsomhetsvurdering av våre leverandører og kreve det samme fra våre leverandører
 • Rutiner for regelmessig aktsomhetsvurdering og rapportering i tråd med åpenhetsloven
 • Beskrive og følge opp negative konsekvenser og resultater
 • Dokumentere systematikk, løpende oppfølging minimum årlig

Om Nordfjord Kjøtt AS

Nordfjord Kjøtt  driver med nedskjæring, foredling og salg av kjøtt og kjøttprodukter og har hele landet som marked. Selskapet ligger i Loen i Stryn kommune. Selskapet har ca. 400 ansatte og omsetter for ca. 2,5 mrd. kr. Produktene selges i Rema 1000 sine butikker over hele landet i hovedsak under merkenavnet Nordfjord. Nordfjord Kjøtt brukte i perioden i all hovedsak norske kjøttråvarer i våre produkter.
Nordfjord Kjøtt inngår i konsernet Gemto AS, som omfatter totalt 5 selskaper.
Vi bruker ulike innsatsfaktorer i produktene våre: kjøttråvarer, ulike tilsettingsstoffer, film og emballasje. I tillegg kjøpes det inn transporttjenester, maskiner og utstyr, IKT og HR tjenester med videre.

Våre retningslinjer og rutiner for å håndtere risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Våre etiske retningslinjer og kvalitetssystem forplikter våre ansatte, leverandører og samarbeidspartnere. Anerkjente internasjonale standarder for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter,miljø, dyrevern og antikorrupsjon skal respekteres.

Nordfjord Kjøtt sitt hovedmål er å levere korrekt mengde av trygge, lovlige og autentiske produkter med høy kvalitet til rett sted og rett tid, produsert og solgt på en lovlig, ansvarlig og etisk måte i alle produksjonstrinn.

Vårt kvalitetsystem (BRC) gjør at vi stiller strenge krav til våre leverandører og forretningspartnere.

Styret i Nordfjord Kjøtt AS har vedtatt vår policy for åpenhetsloven og gitt daglig leder i Nordfjord Kjøtt AS ansvar for etterlevelse av den

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Internt:

I Nordfjord Kjøtt AS er etiske retningslinje implementert og gjort tilgjengelig for alle ansatte i våre manualer. Dette omfatter også arbeid for likestilling og mot diskriminering.

Nordfjord Kjøtt AS har tett samarbeid med verneombud og tillitsvalgte og avholder 3-4 AMU møter i året, gjennomfører vernerunder og har kontinuerlig HMS gjennomgang.

I forhold til arbeid med dyrevelferd vises det til informasjon på våre nettsider.

Nordfjord Kjøtt AS jobber kontinuerlig med utvikling og tiltak for å sikre bærekraftig produksjon.

Eksternt:

Nordfjord Kjøtt AS er en virksomhet som tar bærekraftig forretningspraksis på alvor. Vårt mål er å bruke vår innflytelse til å arbeide for respekt for menneskerettigheter, etisk handel og bærekraftige produksjonsprosesser, både i selskapet og overfor våre forretningspartnere.

Aktsomhetsvurderinger er metode for bærekraftig forretningspraksis. Det er en risikobasert tilnæring for å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i egen virksomeht og i hele verdikjeden. Å stanse eller redusere eller forebygge negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø er grunnleggende forutsetning for å lykkes med etisk handel.

Vår aktsomhetsvurdering bygger på følgende kriterier:

 • Hvilke land leverandøren kommer fra, landrisiko (TI-indeksen)
 • Leverandør omfattet av åpenhetsloven eller ikke
 • Risikoeksponering (andel kjøp)
 • Bransje/produktrisiko
 • Kompleksitet i verdikjeden
 • Relasjon – eksisterende eller ny
 • Sertifiseringer

Basert på dette har vi gjennomgått alle våre vesentlige leverandører, og vurdert risiko for brudd i vår leverandørkjede. Generelt har vi vurderert risikoen for brudd som lav. 94% av våre innkjøp siden 2022 er fra norske forhandlere.  Norske kjøttråvarer er det mest vesentlige av våre innkjøp. Våre kjøttråvareleverandører er sertifisert av en kvalitetstandard og de fleste er også omfattet av åpenhetsloven . Vi kjenner våre leverandører godt gjennom samarbeid over lang tid. Vi har regelmessig gjennomgang med våre vesentligste leverandører og kommuniserer tydlig våre krav til disse i forhold til krav til etisk handel. I risikovurderingen har vi også trukket på eksisterende dokumentasjon og kunnskap. Normalt vil disse leverandørenes risiko være håndtert, og risiko kan settes til lav.

Etter risikovurderingen var det 26 leverandører som kom ut med høyere risko og som krevde mer oppfølging. Dette er blant annet leverandører innenfor tilsettingsstoffer som krydder der vi anser at det foreligger høyere risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Et utvalg av disse er fulgt opp ytterligere og vi har bedt om ytteligere dokumentasjon på hvordan mennekerettigheter og anstendige arbeidsforhold etterleves.

Negative konsekvenser avdekket gjennom aktsomhetsvurderinger

Etter risikokartlegging og oppfølging  har vi ikke avdekket konkrete negative forhold.

Vi har endret vår policy for preklassifisering/godkjenning av leveradører til også å omfatte vurdering av brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Kravene til overholdelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er også tatt inn i kontraktene med eksisterende leverandører. Dette for å sikre at vi jobber med aktører som vil levere på de retningslinjer og krav vi stiller.

Dersom det avdekkes brudd vil vi følge opp med dialog med den aktuelle leverandøren. Brudd som ikke blir adressert, kan føre til at kontrakt blir terminert.

Kommunikasjon

Vil vil årlig publisere vårt arbeid og resultater i forbindelse med aksomhetsvurderinger på våre nettsider www.nordfjordkjott.no

Oppdatert